PRAVIDLA SOUTĚŽE

 „Soutěž o limitovaný VELO Hot Cinnamon box“

(dále jen „pravidla“)

 

1. Předmět a účel pravidel

Předmětem těchto pravidel je úplná úprava soutěžních podmínek soutěže s názvem “Soutěž o limitovaný VELO Hot Cinnamon box““ (dále jen „soutěž"), jejíž účastníci mohou vyhrát výhry tak, jak to je uvedeno v těchto pravidlech níže.

2. Objednatel soutěže a pořadatel soutěže

 

1. Objednatelem soutěže je: 

Společnost: British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o.

se sídlem: Karolinská 654/2 186 00 Praha 8

IČO: 61775339

Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 35426

(dále jen „objednatel soutěže“).

 

2. Pořadatelem soutěže je: 

Společnost: E Corp innovations s.r.o.

se sídlem: Jungmannova 17/3, Nové Město, Praha 1, Česká republika

IČO: 07712014 

Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 356841 

(dále jen „pořadatel soutěže“).

 

Kontaktní údaje:

Objednatele soutěže a pořadatele soutěže lze kontaktovat na e-mailové adrese  info@batstore.cz a/nebo na telefonním čísle +420 800 610 610.

 

3. Podmínky účasti v soutěži

1. Do soutěže se může zapojit a výhercem v soutěži se může stát pouze plně svéprávná fyzická osoba s trvalým nebo přechodným pobytem na území České republiky, která v době zapojení se do soutěže dosáhla věku 18 let, užívá nikotinové výrobky a která splní podmínky účasti v soutěži podle těchto pravidel (dále jen „účastník").

2. Ze soutěže jsou vyloučeny následující osoby objednatele soutěže a pořadatele soutěže: zaměstnanci a pracovníci v obdobném vztahu, poskytovatelé služeb, a dále osoby těmto osobám blízké (v souladu s definicí ust. § 22 ods. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů – část věty před středníkem). Pokud se prokáže, že výherce soutěže či jiný vylosovaný účastník je osobou uvedenou v předchozí větě, bude ze soutěže vyloučen a ztrácí tak nárok na výhru (tj. výhra mu nebude poskytnuta/bude odebrána a zůstává k dispozici objednateli soutěže).

3. Zapojením se do soutěže účastník prohlašuje, že se s těmito pravidly soutěže důkladně seznámil a vyslovuje s nimi svůj souhlas.

 

4. Období trvání soutěže

Soutěž se uskuteční v období od 1.8.2023 do 6.8.2023 (dále jen „doba trvání soutěže“).

 

5. Místo konání soutěže 

Soutěž probíhá na území České republiky prostřednictvím webové stránky www.batstore.cz (dále jen „webová stránka“). 

 

6. Podmínky a průběh soutěže

1. Účastník splňující podmínky těchto pravidel se do soutěže zapojí tak, že v době trvání soutěže učiní na webové stránce objednávku, která bude obsahovat alespoň jedno balení nikotinových sáčků bez obsahu tabáku VELO Hot Cinnamon (dále jen „soutěžní objednávka“).

2. Každý účastník se může zapojit do soutěže vícekrát učiněním více soutěžních objednávek, avšak pouze jedna soutěžní objednávka od každého účastníka může být vylosována jako výherní a každý účastník může obdržet pouze jednu výhru.

7. Výhry v soutěži a předání/poskytnutí výhry

1. Objednatel soutěže po skončení doby trvání soutěže vylosuje ze všech soutěžních objednávek 10 výherních objednávek (dále jen „výherní objednávky“). Účastníci soutěže, kteří učinili výherní objednávku se stanou výherci soutěže (dále jen „výherce“ či „výherci“). Každý výherce získá 1x limitovaný VELO Hot Cinnamon Box v hodnotě 3200 Kč, který obsahuje jedno (1) tričko, jedny (1) sluneční brýle, jeden (1) klobouk, jeden (1) filtr na mobilní telefon a jedno (1) balení VELO Hot Cinnamon (dále jen „výhra“).  

2. V případě vylosování více výherních objednávek učiněných stejným účastníkem soutěže budou v souladu s čl. 6.2 těchto pravidel objednatelem soutěže postupem dle čl. 7.1 těchto pravidel vylosovány další výherní objednávky tak, aby se výherci soutěže stalo 10 různých učástníků soutěže.

3. Výherci, vylosovaní podle čl. 7.1. těchto pravidel soutěže budou vyrozuměni pořadatelem soutěže o výhře a o tom, jakým způsobem bude výhra předána, případně i o jiných důležitých skutečnostech souvisejících s výhrou prostřednictvím zprávy odeslanou na e-mailovou adresu, kterou výherce uvedl při učinění objednávky.

4. Předání/poskytnutí výhry bude s výherci domluveno v rámci e-mailové komunikace s pořadatelem soutěže. Výhra bude zaslána prostřednictvím provozovatele poštovních či kurýrních služeb bezodkladně po vyhodnocení soutěže, a to pouze na adresu v České republice. 

5. V případě jakýchkoliv pochybností o splnění podmínek podle těchto pravidel soutěže rozhodne o dalším postupu objednatel soutěže. V případě pochybností je účastník povinen objednateli i pořadateli soutěže prokázat splnění jednotlivých podmínek soutěže.

6. Objednatel soutěže může jednostranně rozhodnout o vyplacení hotovosti či poskytnutí jiného náhradního plnění v odpovídající hodnotě výhry namísto předání/poskytnutí výhry. O tomto bude výherce i další vylosovaní účastníci případně informováni. 

 

8. Zpracování a ochrana osobních údajů

1. Účastí v soutěži účastník bere na vědomí zpracování jím poskytnutých osobních údajů pro účely realizace a vyhodnocení soutěže zahrnující zařazení do databáze účastníků, organizaci a vyhodnocení soutěže a zaslání/poskytnutí výher, a to dle těchto pravidel. Správcem osobních údajů je objednatel soutěže. Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, případně doručovací adresa, a další údaje dobrovolně sdělené účastníkem v rámci komunikace ohledně výhry. 

2. Poskytnutí osobních údajů ve výše popsaném rozsahu pro jejich zpracování pro níže popsané účely je nezbytnou podmínkou účasti v soutěži.

3. Zpracování osobních údajů účastníků je nezbytné pro realizaci soutěže a předání/poskytnutí výher. Právním titulem pro zpracování je oprávněný zájem správce spočívající v potřebě řádného vyhodnocení soutěže a předání výher, popřípadě plnění zákonných povinností správce.

4. Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání soutěže a dále po dobu 3 let po ukončení soutěže pro účely ochrany práv správce (z důvodu případné kontroly ze strany orgánu dozoru, obrany proti tvrzeným nárokům, vymáhání pohledávek apod.).

5. Způsob prováděného zpracování je elektronický, ruční a částečně automatizovaný.

6. Pořadatel soutěže je zpracovatelem osobních údajů. K údajům poskytnutým účastníkem soutěže mohou kromě objednatele a pořadatele soutěže mít přístup či je zpracovávat rovněž společnosti k tomu pověřené objednatelem či pořadatelem soutěže (a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží) jako jsou zejména doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii.

7. Účastník bere na vědomí, že poskytuje své osobní údaje dobrovolně. V případě, že však údaje neposkytne nebo bude po jejich poskytnutí žádat, aby nebyly dále zpracovávány, nemůže se soutěže účastnit, neboť nebude možné zjistit jeho totožnost, komunikovat s ním ani mu předat/poskytnout případnou výhru. Ukončením zpracování osobních údajů účastníka proto končí bez dalšího jeho účast v soutěži. 

8. Účastník bere na vědomí, že má práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména účastník bere na vědomí, že zpracování je transparentní, účastník má právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu či výmaz, a dále na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů. Účastník nebude předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, které má pro něj má právní účinky nebo se jej významně dotýká.

9. V případě žádosti o informace či uplatnění svých práv a jiných požadavků či stížností se může účastník obrátit na objednatele soutěže na e-mailové adrese: info@batstore.cz či na telefonním čísle +420 800 610 610. Dozorovým orgánem zpracování osobních údajů je příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může účastník podat stížnost, bude-li mít za to, že osobní údaje, které se ho týkají, nejsou zpracovány v souladu s právními předpisy.

 

9. Závěrečná ustanovení

1. Pravidla této soutěže budou k dispozici na webové stránce batstore.cz v sekci Užitečné odkazy, případně na vyžádání u objednatele soutěže.

2. Účastník se zavazuje, že pro účely zapojení se do soutěže a předání/poskytnutí výhry v případě jejího získání, uvede vždy pouze pravdivé a úplné údaje a bude postupovat v souladu s podmínkami uvedenými v těchto pravidlech. V opačném případě má objednatel soutěže právo účastníka ze soutěže vyloučit.

3. Účastník se zavazuje, že pro své zapojení do soutěže ani svou účastí v soutěži neporušil a ani neporuší obecně závazné právní předpisy a ani podmínky uvedené v těchto pravidlech.

4. Účastník bere na vědomí, že při používání webových stránek a serverů v souvislosti se soutěží se nesmí chovat v rozporu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a/nebo v rozporu s dobrými mravy a nesmí uskutečňovat žádné úkony, kterými by bránil nebo se snažil bránit v účasti v soutěži dalším účastníkům, nebo jimiž by ohrožoval soutěž nebo by soutěž narušoval. Účastník nesmí obtěžovat ostatní účastníky. Účastník se zavazuje, že svým jednáním nebude znevažovat, zesměšňovat nebo jakýmkoli způsobem poškozovat zájmy objednatele soutěže nebo pořadatele soutěže a jejich dobré jméno.

5. Každý účastník nese odpovědnost za používání webové stránky a zapojením se do soutěže se zavazuje, že svou účastí v soutěži nebude porušovat obecně závazné právní předpisy a podmínky soutěže. Každý účastník v plném rozsahu objektivně odpovídá za úkony při používání webové stránky. Objednatel soutěže, pořadatel soutěže a ani provozovatelé webové stránky tuto odpovědnost nepřebírají a neodpovídají za žádné případné uploady, Filehosting, stahování nebo vkládání jakýchkoli odkazů. 

6. Účastník bere na vědomí a souhlasí, že objednatel soutěže je oprávněn ustanovení těchto pravidel jednostranně měnit, zejména, ale nikoliv výlučně, prodlužovat či zkracovat dobu trvání soutěže, přerušovat soutěž nebo soutěž kdykoliv zrušit, a to vše bez náhrady. Změny budou oznámeny zveřejněním na webové stránce. V případě, že dojde ke změně pravidel soutěže, účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že platná a účinná je vždy poslední verze pravidel soutěže, a objednatel soutěže není povinen o změně pravidel zvlášť informovat účastníky, protože jejich aktuální platná a účinná verze je vždy zveřejněna na webové stránce batstore.cz v sekci Užitečné odkazy. 

7. Účastník se zavazuje řídit se těmito pravidly, pokyny objednatele soutěže, a jiných osob podílejících se na soutěži; jejich rozhodnutí budou ve všech ohledech týkajících se soutěže konečné a závazné pro všechny účastníky. Soutěž se řídí výhradně těmito pravidly. Žádný účastník nemá nárok na výhru, pokud nesouhlasí s těmito pravidly a nesplní povinnosti z nich vyplývající. Účastník dále nemá nárok na výhru, pokud nesplnil podmínky soutěže.

8. Objednatel soutěže, pořadatel soutěže a osoby uskutečňující činnosti pro soutěž neodpovídají za žádné technické problémy nebo technické poruchy v souvislosti s realizací soutěže, jakož ani za jakékoliv jiné škody či újmy, které vzniknou v souvislosti se soutěží, výhrou či budou způsobeny výhrou, nebo za jakékoliv hardwarové nebo softwarové chyby nebo chybné připojení na internet nebo za jakékoliv omezení připojení na internet, server z jakéhokoliv důvodu nebo za přetížení internetu nebo webové stránky, nebo mobilní sítě, nebo za nepravdivost či neúplnost údajů sdělených/poskytnutých účastníkem soutěže a nebo výhercem, nebo za neoprávněný lidský nebo jiný zásah do postupu nebo procesu soutěže, a to zejména za neoprávněné vměšování, hackování, krádež, viry, chyby, červy nebo za poškození nebo zrušení jakéhokoliv aspektu soutěže a ani za žádné výkony, které objednatel soutěže a pořadatel soutěže neuskutečňují nebo neprovozují přímo či nepřímo sami.

9. Objednatel soutěže si vyhrazuje právo na posouzení splnění všech podmínek soutěže ze strany účastníků a také právo na (i) případné vyloučení účastníka ze soutěže pro případné nesplnění některé z nich, (ii) nepřiznání nároku na výhru; a to i v případě, že případné nesplnění kterékoliv z podmínek bude zjištěno dodatečně (po určení účastníka za výherce v souladu s těmito pravidly nebo po dodatečném vylosování účastníků); nejpozději však k momentu předání/poskytnutí výhry.

10. Neuplatněné výhry, které si účastníci neuplatní, nevyzvednou nebo které se nepodaří rozdělit, odevzdat či doručit na účastníkem uvedené kontaktní údaje, propadají bez náhrady ve prospěch objednatele soutěže. 

11. V případě rozporu těchto pravidel a propagačních materiálů týkajících se soutěže se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto pravidel. Vyobrazení výher na jakýchkoliv dokumentech souvisejících se soutěží je pouze ilustrativní. 

12. Práva a povinnosti těmito pravidly výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky.

13. Ustanovení těchto pravidel se stávají platnými a účinnými dnem uvedeným níže. Tímto dnem budou pravidla rovněž uveřejněna na webové stránce batstore.cz v sekci Užitečné odkazy.

 

V Praze, dne 1.8.2023

KONTAKTUJ NÁS

Pokud potřebuješ rychlou reakci, kontaktuj nás na chatu nebo telefonicky.