Dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů o zdravotním stavu

Osoba, která prostřednictvím e-mailu, live chatu nebo telefonátu na zákaznickou linku kontaktuje společnost British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o., IČO: 617 75 339, se sídlem Karolinská 654/2, Praha 8 – Karlín, PSČ: 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 35426, (dále jen „Společnost“ nebo „BAT“), (dále jen „Osoba“) může udělit Společnosti

 

dobrovolný souhlas se zpracováním svých osobních údajů o svém zdravotním stavu (dále jen „Zdravotní údaje“) ve smyslu čl. 9 odst. 2 písm. a) a čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), pro účely plnění právních povinností Společnosti vyplývajících z ust. § 12h odst. 6 a § 12k odst. 6 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZPTV“), konkrétně povinností

 

a)     zavést a udržovat systém pro shromažďování informací o všech podezřeních na nepříznivé účinky výrobků Společnosti na lidské zdraví;

b)     neprodleně přijmout nápravné opatření nezbytné pro dosažení souladu výrobků Společnosti s ZPTV nebo prováděcím právním předpisem, popřípadě pro jejich stažení z trhu, pokud lze důvodně předpokládat, že výrobky Společnosti, které drží a které byly nebo mají být uvedeny na trh, nejsou bezpečné nebo odpovídající jakosti nebo jsou jinak v rozporu se ZPTV nebo prováděcím právním předpisem, a

c)     v případě podle písmene b) okamžitě informovat v elektronické podobě dálkovým přenosem dat Ministerstvo zdravotnictví s uvedením podrobností zejména ohledně rizika pro lidské zdraví a bezpečnost a ohledně přijatého nápravného opatření a jeho výsledku.

 

Souhlas bude Osobou udělen v e-mailové komunikaci a v live chatu zasláním zprávy, ve které výslovně potvrdí, že souhlasí se zpracováním Zdravotních údajů (např. zasláním odpovědi „ano“ na otázku BAT, zda souhlasí se zpracováním osobních údajů o svém zdravotním stavu, popř. výslovným uvedením, že souhlasí se zpracováním osobních údajů o svém zdravotním stavu, nebo jiným obdobným způsobem), a v případě telefonátu na zákaznickou linku vyjádřením výslovného souhlasu v průběhu hovoru.  Udělení souhlasu se zpracováním Zdravotních údajů je zcela dobrovolné a souhlas může být kdykoliv odvolán.

 

Osoba souhlasí s tím, že Zdravotní údaje a další osobní údaje v nich obsažené budou zpracovávány po dobu 5 let nebo po dobu vyčerpání právní povinnosti BAT dle ZPTV, podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve.  

 

Pokud Osoba neudělí souhlas se zpracováním Zdravotních údajů, budou veškeré Zdravotní údaje, které Osoba BAT poskytne, zpracovány v zcela anonymizované podobě. 

 

Udělení souhlasu je zcela dobrovolné a souhlas může být kdykoliv odvolán, a to zasláním informace prostřednictvím e-mailu nebo live chatu Společnosti nebo sdělením informace prostřednictvím telefonátu na zákaznickou linku. S odmítnutím udělení souhlasu nebo s odvoláním souhlasu nejsou spojeny žádné finanční ani jiné sankce či jiné negativní důsledky pro Osobu.

 

Správcem osobních údajů na základě souhlasu pro výše uvedené účely je BAT. V záležitostech, které se týkají zpracování osobních údajů společností BAT se na společnost BAT můžete obracet prostřednictvím následujících kontaktů:

email: info@batstore.cz

telefonní kontakt: 800 610 610

kontaktní adresa: Karolinská 654/2, Karlín, 186 00 Praha 8

 

Společnost BAT zpracovává Vaše osobní údaje ve vztahu k Vám korektně a zákonným a transparentním způsobem. Údaje jsou shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely. Společnost BAT dbá na to, aby osobní údaje byly přesné a v případě potřeby aktualizované. Společnost BAT přijala veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny.

 

Osobní údaje získává BAT přímo od Vás při jejich uvedení v e-mailu, v live chatu nebo v rámci telefonátu na zákaznickou linku. Vámi poskytnuté osobní údaje mohou být dále předány/zpřístupněny jiným příjemcům. Jedná se např. o smluvní partnery společnosti BAT (poskytovatelé IT služeb, příp. poskytovatelé daňových, právních či jiných služeb, poskytovatele služeb e-mailu, live chatu nebo zákaznické linky BAT) a dále se může jednat o orgány veřejné moci (úřady – zejména Ministerstvo zdravotnictví, soudy, orgány činné v trestním řízení).  

 

Od správce můžete požadovat informace a přístup k osobním údajům v souladu s články 13 a 14 Nařízení, jedná se zejména o právo požadovat:

1.            totožnost a konkrétní údaje správce,

2.            sdělení účelů zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny,

3.            přístup k osobním údajům,

4.            opravu, výmaz či omezení zpracování osobních údajů,

5.            ukončení zpracování osobních údajů.

 

Dále můžete vznášet námitky proti zpracování. Pokud je zpracování založeno na souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR) má subjekt údajů právo odvolat souhlas ke zpracování osobních údajů, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. 

 

V případě, že se domníváte, že jsou Vaše údaje Společností BAT zpracovávány v rozporu s právními předpisy, můžete podat stížnost u dozorového úřadu – Úřad pro ochranu osobních údajů. V zájmu co nejrychlejšího sjednání nápravy doporučujeme ovšem nejprve kontaktovat společnost BAT.

 

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se zpracování osobních údajů či pokud si přejete své osobní údaje aktualizovat či opravit, případně pokud chcete požádat o jejich výmaz či omezení zpracování anebo pokud chcete uplatnit námitku proti zpracování můžete se obrátit na výše uvedený kontakt.

 

BAT záleží na ochraně práv subjektů údajů a řádném zabezpečení osobních údajů, proto při zpracování osobních údajů dbá na to, aby prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření zajistila co nejvyšší možnou úroveň zabezpečení odpovídající možným rizikům příslušného zpracování.

KONTAKTUJ NÁS

Pokud potřebuješ rychlou reakci, kontaktuj nás na chatu nebo telefonicky.

Pro použití chatu je potřeba povolit funkční soubory cookies.

Nastavení cookies najdeš v patičce v sekci ‚Potřebuješ poradit?‘

Zavolej na bezplatnou linku

+420 800 610 610

Naši operátoři jsou k dispozici

od 8:00 do 17:30

od pondělí do pátku.

nebo nám napiš přes