Dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů o zdravotním stavu

Osoba, která prostřednictvím e-mailu, live chatu nebo telefonátu na zákaznickou linku kontaktuje společnost British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o., IČO: 617 75 339, se sídlem Karolinská 654/2, Praha 8 – Karlín, PSČ: 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 35426, (dále jen „Společnost“ nebo „BAT“), (dále jen „Osoba“) může udělit Společnosti

 

dobrovolný souhlas se zpracováním svých osobních údajů o svém zdravotním stavu (dále jen „Zdravotní údaje“) ve smyslu čl. 9 odst. 2 písm. a) a čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), pro účely plnění právních povinností Společnosti vyplývajících z ust. § 12h odst. 6 a § 12k odst. 6 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZPTV“), konkrétně povinností

 

a)     zavést a udržovat systém pro shromažďování informací o všech podezřeních na nepříznivé účinky výrobků Společnosti na lidské zdraví;

b)     neprodleně přijmout nápravné opatření nezbytné pro dosažení souladu výrobků Společnosti s ZPTV nebo prováděcím právním předpisem, popřípadě pro jejich stažení z trhu, pokud lze důvodně předpokládat, že výrobky Společnosti, které drží a které byly nebo mají být uvedeny na trh, nejsou bezpečné nebo odpovídající jakosti nebo jsou jinak v rozporu se ZPTV nebo prováděcím právním předpisem, a

c)     v případě podle písmene b) okamžitě informovat v elektronické podobě dálkovým přenosem dat Ministerstvo zdravotnictví s uvedením podrobností zejména ohledně rizika pro lidské zdraví a bezpečnost a ohledně přijatého nápravného opatření a jeho výsledku.

 

Souhlas bude Osobou udělen v e-mailové komunikaci a v live chatu zasláním zprávy, ve které výslovně potvrdí, že souhlasí se zpracováním Zdravotních údajů (např. zasláním odpovědi „ano“ na otázku BAT, zda souhlasí se zpracováním osobních údajů o svém zdravotním stavu, popř. výslovným uvedením, že souhlasí se zpracováním osobních údajů o svém zdravotním stavu, nebo jiným obdobným způsobem), a v případě telefonátu na zákaznickou linku vyjádřením výslovného souhlasu v průběhu hovoru.  Udělení souhlasu se zpracováním Zdravotních údajů je zcela dobrovolné a souhlas může být kdykoliv odvolán.

 

Osoba souhlasí s tím, že Zdravotní údaje a další osobní údaje v nich obsažené budou zpracovávány po dobu 5 let nebo po dobu vyčerpání právní povinnosti BAT dle ZPTV, podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve.  

 

Pokud Osoba neudělí souhlas se zpracováním Zdravotních údajů, budou veškeré Zdravotní údaje, které Osoba BAT poskytne, zpracovány v zcela anonymizované podobě. 

 

Udělení souhlasu je zcela dobrovolné a souhlas může být kdykoliv odvolán, a to zasláním informace prostřednictvím e-mailu nebo live chatu Společnosti nebo sdělením informace prostřednictvím telefonátu na zákaznickou linku. S odmítnutím udělení souhlasu nebo s odvoláním souhlasu nejsou spojeny žádné finanční ani jiné sankce či jiné negativní důsledky pro Osobu.

 

Správcem osobních údajů na základě souhlasu pro výše uvedené účely je BAT. V záležitostech, které se týkají zpracování osobních údajů společností BAT se na společnost BAT můžete obracet prostřednictvím následujících kontaktů:

email: info@batstore.cz

telefonní kontakt: 800 610 610

kontaktní adresa: Karolinská 654/2, Karlín, 186 00 Praha 8

 

Společnost BAT zpracovává Vaše osobní údaje ve vztahu k Vám korektně a zákonným a transparentním způsobem. Údaje jsou shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely. Společnost BAT dbá na to, aby osobní údaje byly přesné a v případě potřeby aktualizované. Společnost BAT přijala veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny.

 

Osobní údaje získává BAT přímo od Vás při jejich uvedení v e-mailu, v live chatu nebo v rámci telefonátu na zákaznickou linku. Vámi poskytnuté osobní údaje mohou být dále předány/zpřístupněny jiným příjemcům. Jedná se např. o smluvní partnery společnosti BAT (poskytovatelé IT služeb, příp. poskytovatelé daňových, právních či jiných služeb, poskytovatele služeb e-mailu, live chatu nebo zákaznické linky BAT) a dále se může jednat o orgány veřejné moci (úřady – zejména Ministerstvo zdravotnictví, soudy, orgány činné v trestním řízení).  

 

Od správce můžete požadovat informace a přístup k osobním údajům v souladu s články 13 a 14 Nařízení, jedná se zejména o právo požadovat:

1.            totožnost a konkrétní údaje správce,

2.            sdělení účelů zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny,

3.            přístup k osobním údajům,

4.            opravu, výmaz či omezení zpracování osobních údajů,

5.            ukončení zpracování osobních údajů.

 

Dále můžete vznášet námitky proti zpracování. Pokud je zpracování založeno na souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR) má subjekt údajů právo odvolat souhlas ke zpracování osobních údajů, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. 

 

V případě, že se domníváte, že jsou Vaše údaje Společností BAT zpracovávány v rozporu s právními předpisy, můžete podat stížnost u dozorového úřadu – Úřad pro ochranu osobních údajů. V zájmu co nejrychlejšího sjednání nápravy doporučujeme ovšem nejprve kontaktovat společnost BAT.

 

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se zpracování osobních údajů či pokud si přejete své osobní údaje aktualizovat či opravit, případně pokud chcete požádat o jejich výmaz či omezení zpracování anebo pokud chcete uplatnit námitku proti zpracování můžete se obrátit na výše uvedený kontakt.

 

BAT záleží na ochraně práv subjektů údajů a řádném zabezpečení osobních údajů, proto při zpracování osobních údajů dbá na to, aby prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření zajistila co nejvyšší možnou úroveň zabezpečení odpovídající možným rizikům příslušného zpracování.

KONTAKTUJ NÁS

Pokud potřebuješ rychlou reakci, kontaktuj nás na chatu nebo telefonicky.