Obchodní podmínky

obchodní společnosti e-Commerce Business s.r.o. se sídlem Michelská 715/55, Michle, 141 00 Praha 4 identifikační číslo: 07364385 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 299852 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://batstore.cz/ (dále jen „prodávající“ nebo „poskytovatel“) 

a pro případné rozesílání vzorků zboží jménem 

obchodní společnosti British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o. se sídlem Karolinská 654/2, Karlín, 186 00 Praha 8 identifikační číslo: 61775339 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 35426 (dále jen „poskytovatel vzorku výrobku“ či„BAT“) (oba společně jako „poskytovatelé“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) nadepsaných obchodních společností upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti stran vzniklá na základě i) kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou osobou starší 18 let (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, nebo případně ii) zaslání zkušebního vzorku výrobku BAT prodávajícím jménem poskytovatele vzorku výrobku uživateli nikotinových výrobků staršímu 18 let na jeho žádost (dále jen „zájemce“), je-li tato možnost v aktuální nabídce. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.batstore.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Přístup na webové rozhraní obchodu je povolen pouze fyzickým osobám starším 18 let.

1.2 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Nabídka učiněná prodávajícím prostřednictvím webové stránky je určena výhradně spotřebitelům, jako koncovým zákazníkům.

1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odesláním objednávky kupující/zájemce potvrzují, že se seznámili se zněním těchto obchodních podmínek. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5 Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek jsou i speciální obchodní podmínky, obsahující podmínky vztahující se ke speciálním a/nebo časově omezeným prodejním akcím, které jsou dostupné ZDE (dále jen „Speciální obchodní podmínky“). V případě rozporu mezi těmito obchodními podmínkami a Speciálními obchodními podmínkami mají přednost Speciální obchodní podmínky.

1.6 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET 

2.1 Na základě registrace zájemce/kupujícího provedené na webové stránce může zájemce/kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může zájemce/kupující provádět koupi zboží, případně i objednávání zkušebních vzorků zdarma, je-li tato možnost aktuálně v nabídce (dále jen „uživatelský účet“). Registrace a vytvoření uživatelského účtu není podmínkou uzavření kupní smlouvy, koupi zboží je možné provést i bez registrace prostřednictvím objednávkového formuláře (tj. nákupního košíku).

2.2 K registraci a vytvoření uživatelského účtu, jakož i koupi zboží bez registrace, je oprávněna pouze osoba starší 18 let s doručovací adresou v České republice.

2.3 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je zájemce/kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zájemce/kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zájemcem/kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé.

2.4 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zájemce/kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého uživatelského účtu.

2.5 Zájemce/kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám, ani objednávat zboží pro jiné osoby, které nejsou starší 18 let.

2.6 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy zájemce/kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy zájemce/kupující poruší své povinnosti týkající se zaslání zkušebního vzorku zdarma či vyplývající z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.7 Zájemce/kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 

3.1 Kupní smlouvu s prodávajícím může uzavřít pouze osoba starší 18 let. Kupující je povinen učinit pravdivé prohlášení o tom, že je osobou starší 18 let v registračním formuláři k uživatelskému účtu nebo v rámci formuláře objednávky bez registrace. Věk kupujícího bude ověřen dle platného dokladu s fotografií při dodání zboží. Výslovně se zakazuje nákup zboží ve prospěch osoby, která není starší 18 let.

3.2 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení konečných cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré slevy, akční ceny a nabídky platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Pokud není uvedeno jinak, nelze kombinovat případné osobní slevy a bonusy, slevy zboží v akci a akční nabídky.

3.4 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.5 Pro objednání zboží vyplní kupující závazný objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu (dále jen jako „objednávka“). Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

3.6 Před zasláním závazné objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje v objednávce. Pokud kupující hodlá uplatnit slevový kód, musí tak učinit zadáním slevového kódu do příslušného políčka v rámci objednávky, a to výhradně před dokončením objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“ nebo tlačítko s obdobným významem. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé. Prodávající vytvořenou objednávku potvrdí kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v registraci uživatelského účtu, případně uvedenou ve formuláři objednávky při objednání zboží bez registrace (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.7 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. 

4. CENA ZBOŽÍ, POŠTOVNÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 

 • bezhotovostně platební kartou online v rámci dokončení objednávky;
 • rychlým bankovním převodem;
 • dobírkou - bezhotovostně platební kartou či v hotovosti u kurýra, což je vždy zpoplatněno částkou ve výši 30,- Kč vč. DPH.
 •  

  4.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 

  4.3 V případě, že prodávající nabízí více způsobů dodání zboží, zvolí si kupující způsob dodání v rámci vyplňování objednávkového formuláře.

  4.4 Náklady na poštovné (dopravné) při dodání zboží činí 99,- Kč vč. DPH pro doručení skrze DPD. Při objednávce zboží v hodnotě 800,- Kč vč. DPH a více je poštovné (dopravné) zdarma. Dobírka je ve všech případech zpoplatněna částkou ve výši 30,- Kč vč. DPH.

  4.5 Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení kupní ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. 

  5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 

  5.1 Kupující může odstoupit od kupní smlouvy z důvodu sjednaných v kupní smlouvě a v případech stanovených zákonem.  

  5.2 Kupující vzhledem k povaze zboží bere zejména na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. d) občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. Kupující vzhledem k povaze zboží bere zejména na vědomí, že v souladu s ustanovením § 1837 písm. g) občanského zákoníku není z hygienických důvodů možné odstoupit od koupě výrobku v uzavřeném obalu, u kterého byl jakýmkoli způsobem porušen nebo otevřen zevní obal.

  5.3 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Kupující bere na vědomí, že v případě odstoupení od kupní smlouvy na náplně do elektronické cigarety mu bude vrácena kupní cena pouze za vrácená, nepoškozená dvojbalení náplní do elektronické cigarety s neporušeným vnějším i vnitřním obalem. Vrácení pouze jedné náplně do elektronické cigarety není možné. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář umístěný na webovém rozhraní (ke stažení zde). Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu provozovny prodávajícího, tj. e-Commerce Business, s.r.o., CTPark Prague Airport, hala B, Na staré silnici, Kněževes, či na adresu elektronické pošty prodávajícího [ict@e-commerce-business.cz].

  5.4 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.3‎ obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu na adresu prodávajícího, tj. e-Commerce Business, s.r.o., CTPark Prague Airport, hala B, Na staré silnici, Kněževes. Zboží musí být vráceno úplné, nepoškozené, ve stavu a hodnotě, v jakém je kupující převzal, v neporušeném originálním obalu a včetně veškeré přiložené dokumentace.

  5.5 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.3‎5.3 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to na účet, který kupující v rámci odstoupení od smlouvy za tímto účelem uvede. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy, to je zejm. poštovné vztahující se k vrácenému zboží, nese kupující. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 

  5.6 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

  5.7 Prodávající je oprávněn kdykoli odstoupit od kupní smlouvy, pokud se ukáže, že kupující je osobou mladší 18 let. Stejně tak je prodávající oprávněn kdykoli odstoupit od kupní smlouvy, pokud se ukáže, že zboží bylo zakoupeno ve prospěch osoby mladší 18 let.

  5.8 Prodávající může od uzavřené kupní smlouvy odstoupit v případě, že objednávané zboží není skladem, již se nevyrábí nebo je jinak nedostupné nebo je objednané zboží dlouhodobě reklamováno z důvodu výskytu vad. V takovém případě bude prodávající kupujícího o výše uvedeném informovat a je-li to možné, nabídne mu obdobné zboží.  

  6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ 

  6.1 Objednané zboží je povinen převzít kupující osobně. Při převzetí zboží je kupující povinen předložit dopravci platný doklad totožnosti s fotografií, dle kterého lze ověřit věk kupujícího. Odmítnutí předložení platného dokladu s fotografií ze strany kupujícího dopravci, zakládá důvod pro okamžité odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího.

  6.2 Prodávající zpravidla expeduje objednané zboží k přepravě v pracovních dnech do pěti pracovních dnů od potvrzení objednávky.

  6.3 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  6.4 V případě, že kupující objednané zboží nepřevezme na jím uvedené doručovací adrese a zboží bude vráceno prodávajícímu, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit; toto platí obdobně pro jiné kupujícím zvolené způsoby dodání zboží (např. v případě, že si osobního odběru apod.). Odstoupení od smlouvy oznámí prodávající kupujícímu elektronickou poštou na elektronickou adresu kupujícího.

  6.5 Nárok na náhradu škodu představující náklady spojené s opakovaným doručením zboží a/nebo náklady na doručení zboží v případě nepřevzetí zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny, přičemž tímto není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody vzniklé prodávajícímu nad rámec částky nákladů na doručení.

  6.6 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od dopravce převzít. 

  7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

  7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

  7.2 Na zboží se vztahuje záruční doba odpovídající povaze zboží, která je uvedena na obalu výrobku jako doba použitelnosti zboží (tím se má na mysli i doba, po kterou je zboží použitelné po prvním použití). Záruční doba běží od převzetí zboží kupujícím. Není-li u zboží stanovena doba použitelnosti dle tohoto odstavce, může kupující uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

  7.3 Kupující, který má na webové stránce na základě registrace zřízený uživatelský účet a prostřednictvím tohoto účtu zakoupí zařízení glo™ Hyper Pro (model G6100 a G6120), může uplatnit právo z vady, která se u tohoto zařízení vyskytne, v době třiceti šesti měsíců od převzetí.

  7.4 V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou ve lhůtě uvedené v odst. 7.2‎7.2 vady, může kupující uplatnit reklamaci. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese e-Commerce business s.r.o., CTPark, Prague Airport, hala B, Na Staré silnici, Kněževes 252 68.

  7.5 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího. 

  8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

  8.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží převzetím zboží a zaplacením celé kupní ceny zboží.

  8.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. E) občanského zákoníku.

  8.3 K  mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z  kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz/informace-o-adr/. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z  kupní smlouvy.

  8.4 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

  8.5 Kupující se může se stížností obrátit na orgány státního dozoru nebo orgány dohledu. A to zejména na Českou obchodní inspekci, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, Živnostenský úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů, a další.  

  8.6 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

  9. ZKUŠEBNÍ VZOREK – TENTO ČLÁNEK OBCHODNÍCH PODMÍNEK SE UPLATNÍ, JEN POKUD JE TAKOVÁ NABÍDKA S  UVEDENÍM PODMÍNEK ZVEŘEJNĚNA NA WEBOVÉ STRÁNCE 

  9.1 BAT se může rozhodnout poskytnout zájemcům v  rámci limitované akce, která bude blíže specifikovaná (včetně podmínek akce) na webové stránce, zkušební vzorky výrobků BAT (dále jen „zkušební vzorek“).

  9.2 Akce se mohou zúčastnit pouze osoby starší 18 let. Skutečnost, že je zájemce osobou starší 18 let, bude ze strany prodávajícího ověřena způsobem jako v  případě uzavření kupní smlouvy s  prodávajícím na zboží.

  9.3 Každý zájemce má právo pouze na 1 zkušební vzorek zdarma. Opakovaná registrace jednoho zájemce (např. Pod více emailovými adresami, telefonními čísly) se zakazuje.

  9.4 Zájemce ztrácí nárok na zkušební vzorek, pokud se ukáže, že i) zájemce je osobou mladší 18 let, nebo ii) že zájemce již 1 zkušební vzorek v  minulosti obdržel, např. tak, že si vytvořil více registrací s  použitím více emailových adres, telefonních čísel apod.

  9.5 Poskytovatel zkušebního vzorku si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky poskytnutí zkušebního vzorku včetně práva tuto akci bez udání důvodů pozastavit či ukončit, a to formou změny těchto obchodních podmínek nebo podmínek akce na webové stránce.  

  10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

  10.1 Informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v  souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího, a případně související se zpracováním osobních údajů zájemce pro účely zaslání zkušebního vzorku zdarma, byla splněna prostřednictvím zvláštního dokumentu Zásady zpracování osobních údajů. 

  11. DORUČOVÁNÍ

  11.1 Zájemci/kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu zájemce/kupujícího. 

  12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

  12.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v  případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

  12.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

  12.3 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování CTPark Prague Airport, hala B, Na staré silnici, Kněževes 252 68, adresa elektronické pošty info@e-commerce-business.cz 

  12.4 Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 21. 02. 2023 a jsou k  dispozici v  sídle prodávajícího nebo elektronicky na webovém rozhraní ZDE

   

   

  V Praze, dne 4. března 2024

  KONTAKTUJ NÁS

  Pokud potřebuješ rychlou reakci, kontaktuj nás na chatu nebo telefonicky.