Souhlas se zpracováním osobních údajů a Informace o zpracování osobních údajů

K čemu udělujete svůj souhlas?

Osobní údaje uvedené v registračním formuláři, jiné Vámi poskytnuté osobní údaje, popř. osobní údaje shromážděné o Vaší osobě v rámci smluvního vztahu založeného kupní smlouvou (dále jen „Osobní údaje“) budou zpracovávány společností e-Commerce Business s.r.o., IČO 073 64 385, se sídlem Michelská 715/55, Michle, 141 00 Praha 4, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 299852, e-mail: (ict@e-commerce-business.cz), jako správcem (dále jen „e-Commerce“), za účelem kontaktování s marketingovými sděleními týkajícími se produktů a služeb e-Commerce.

Osobní údaje rovněž budou zpracovávány společností British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o., IČO 617 75 339, se sídlem Karolinská 654/2, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 35426, e-mail: info@batstore.cz, jako správcem (dále jen „BAT“), za účelem evidence Vašich účastí v akčních programech BAT a Vašich nákupů a za účelem kontaktování s marketingovými sděleními týkajícími se produktů a služeb BAT.

Osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně.

Osobní údaje budou pro shora uvedené účely zpracovávány pouze na základě Vašeho dobrovolně poskytnutého souhlasu uděleného při registraci. Souhlas je udělen na dobu neurčitou, ale je možné ho kdykoli odvolat dopisem nebo e-mailem, a to vůči oběma správcům, popř. vůči e-Commerce či BAT individuálně.

Doba uchování Osobních údajů je vázána na existenci souhlasu nebo trvání obchodní činnosti správců.

Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaným způsobem.

K jakým dalším účelům budou Vaše Osobní údaje zpracovávány?

E-Commerce rovněž provádí zpracování Vašich Osobních údajů v rozsahu nezbytném pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich Osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností e-Commerce.

Právním základem tohoto zpracování je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro (i) splnění smlouvy mezi Vámi a e-Commerce, popř. pro provedení opatření před uzavřením takové smlouvy, a (ii) splnění právních povinností, které se na e-Commerce vztahují, a to zejména splnění povinností uložených e-Commerce obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účelem zpracování Vašich Osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a e-Commerce, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností ze strany e-Commerce.

Ze strany e-Commerce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování.

Vaše Osobní údaje budou pro tento účel zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů.

Kdo má přístup k Osobním údajům?

Osobní údaje budou pro BAT zpracovávány za shora uvedenými účely zpracování společností British American Tobacco Polska Trading sp. z o.o., založenou podle polského práva, se sídlem Krakowiaków 48, 02-255 Varšava, Polsko, registrovanou u Obvodního soudu Varšava, XIII. ekonomický odbor, číslo národního soudního registru KRS: 0000328269, daňové identifikační číslo: 522 – 291 – 72 – 10, e-mail: info@glo.pl (dále jen „Zpracovatel“).

Dále mohou být Osobní údaje pro oba správce zpracovávány marketingovými agenturami a obdobnými podnikatelskými subjekty, se kterými mohou správci a Zpracovatel spolupracovat na přípravě a komunikaci obchodních sdělení a dále na provozu zákaznické linky za účelem péče o klienty a poskytování technické podpory.

Dalšími příjemci Vašich Osobních údajů v případě zpracování za účelem plnění kupní smlouvy mezi Vámi a e-Commerce budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro e-Commerce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat.

Jiným osobám nebudou Vaše Osobní údaje zpřístupněny s výjimkou případů, kdy zpřístupnění představuje povinnost stanovenou zákonem (např. orgány činné v trestním řízení, soudy) nebo případů, kdy jsou Osobní údaje zpřístupněny z důvodu ochrany práv správců osobám, které jsou ze zákona vázány mlčenlivostí.

V rámci žádného z účelu zpracování nebude docházet k předávání Osobních údajů mimo území EU.

Jaká máte práva?

Máte právo přístupu k Osobním údajům, právo na opravu Osobních údajů, právo požádat správce nebo Zpracovatele o vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokování/omezení zpracování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace/výmaz Osobních údajů). Máte též právo na přenositelnost automatizovaně zpracovávaných Osobních údajů (tj. získat Osobní údaje od správců a předat je jinému správci).

Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Osobních údajů dopisem nebo e-mailem, a to vůči oběma správcům, popř. vůči e-Commerce či BAT individuálně.

Dále máte právo po správcích nebo Zpracovateli požadovat náhradu majetkové i nemajetkové újmy způsobené zpracováním Osobních údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz.

Proti zpracování Osobních údajů pro účely přímého marketingu (tj. kontaktování s obchodními sděleními) můžete kdykoli vznést námitku a Vaše Osobní údaje nebudou dále pro tento účel zpracovávány, tj. již na základě této registrace neobdržíte žádné obchodní sdělení.

Proti zpracování Osobních údajů z důvodu oprávněných zájmů správců můžete kdykoli vznést námitku a Vaše Osobní údaje budou vymazány, ledaže správci prokáží závažné oprávněné důvody pro zpracování Osobních údajů, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy.

Mohou být podmínky zpracování Osobních údajů změněny?

Správce může změnit výše uvedené podmínky zpracování Osobních údajů. V takovém případě Vás bude o této změně informovat e-mailem a v případě změny základních podmínek zpracování (např. změna účelu) si vyžádá Váš souhlas.

KONTAKTUJ NÁS

Pokud potřebuješ rychlou reakci, kontaktuj nás na chatu nebo telefonicky.

Pro použití chatu je potřeba povolit funkční soubory cookies.

Nastavení cookies najdeš v patičce v sekci ‚Potřebuješ poradit?‘

Zavolej na bezplatnou linku

+420 800 610 610

Naši operátoři jsou k dispozici

od 8:00 do 17:30

od pondělí do pátku.

nebo nám napiš přes